Trong tháng 9/2015, UBND thị trấn Nam Phước đã họp toàn thể các Trưởng Tộc trên địa bàn thị trấn để phát động các Tộc đăng kí xây dựng “Tộc văn hóa” theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch Liên tịch Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (xin xem nội dung chi tiết của 2 văn bản trên ở cuối file này)

Sáng nay 08/11/2015, HĐGT họp để triển khai văn bản trên và bàn một số việc lớn cần làm để chuẩn bị đón Tết và Tế Xuân Bính Thân (2/2016). Các việc đó gồm :

1)    Thẩm định và lưu hành bản Lược đồ mới : Gia phả, lược đồ và tộc ước là một trong các tiêu chí để đạt danh hiệu Tộc văn hóa.

     Bản Lược đồ cũ đã lưu hành hơn 20 năm qua chỉ có tên của 90 Ông trong Gia phả Tộc. Nhiều gia đình đã in bạt Lược đồ cũ để con cháu trực quan trong ngày cúng tế. Nay việc phiên âm chữ Nho đã hoàn tất, bản Lược đồ mới có đủ tên của 140 Ông trong Gia phả gốc của Tộc đã được HĐGT thẩm định và chính thức lưu hành từ nay về sau. (Nội dung bản Lược đồ mới có in trong quyển Gia phả Tộc Trần Văn đã email cho bà con). Đây là cơ sở để Website Tộc và bà con ở mọi miền in Lược đồ mới thay cho Lược đồ cũ.

Tại nhà Ông Trần Văn Miết ở Long Thành (Đồng Nai) có 1 lược đồ cũ của Tộc và 3 Lược đồ của 3 Chi thuộc Phái Ba. Nhiều nơi khác cũng đang cần Tộc khẳng định để in lại theo Lược đồ mới
 
Tộc họp thẩm định các quyển sao in Gia phả chữ Nho và thẩm định Lược đồ mới chính thức lưu hành từ 2015

Đồng thời, Tộc cũng thẩm định nội dung Scan có đính kèm chữ quốc ngữ Gia phả Tộc và đã in thành 4 bản để lưu tại Nhà thờ Tộc và phát cho 3 Trưởng Phái cùng lưu giữ. Ngoài bìa có ghi rõ là “Tộc giao cho Phái nào”; cuối mỗi quyển có chữ kí xác thực của các thành viên thẩm định và trưởng các phái.

 

2)    Thành lập Tiểu ban dự thảo Tộc ước

Diễn văn khánh thành Nhà thờ Tộc (3/2015) có đề ra việc làm “Tộc ước”. Nay việc này được nêu ở Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch Liên tịch Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nêu trên.

Tiểu ban dự thảo Tộc ước của Tộc ta gồm Trần Vy (Phái Nhì), Trần Hảo (Phái Ba) và Trần Hải (Phái Tư). Thời gian hoàn thành “dự thảo” là vào giữa tháng 01/2016 để sau đó gửi cho bà con ở mọi miền góp ý và HĐGT thẩm định trước khi trình xã xét duyệt.

3)    Chuẩn bị bầu lại Trưởng Tộc mới

Trong các cuộc họp trước, ông Trần Văn Kim đã nhiều lần xin thôi giữ chức vụ Trưởng Tộc. Trong cuộc họp hôm nay, ông chính thức khẳng định điều đó để HĐGT có những bước chuẩn bị về nhân sự.

Tộc đã thảo luận về cách thức chọn Trưởng tộc từ năm 1930 đến nay để quyết định chế độ chọn Trưởng tộc theo “truyền kế” hay “bầu cử” và thấy rằng trong 10 vị trưởng tộc từ 1930 đến nay, thì Phái Nhì có 6 người, Phái Ba và Phái Tư mỗi phái có 2 người đã làm Trưởng Tộc. Như vậy, truyền thống Tộc ta là theo chế độ “bầu cử trưởng tộc” chứ không phải “truyền kế”.

Do vậy, HĐGT đề nghị mỗi phái hợp giới thiệu một người để chuẩn bị bầu cử lại Trưởng Tộc và củng cố lại Hội đồng gia tộc giai đoạn 2016-2025.

Trưởng Tộc phải là người ở địa phương, cụ thể là ở khu Trung huyện Duy Xuyên để thường xuyên lui tới Nhà thờ Tộc, sâu sát để xử lí các sự vụ nội bộ tộc và tham gia các cuộc họp của Làng và xã.

Còn Hội đồng gia tộc lần này sẽ mở rộng đến trưởng mỗi Chi và bổ sung đại diện mỗi vùng miền để tiện bề liên lạc, kết nối (sẽ có hướng dẫn chi tiết sau).

HĐGT sẽ có vài lần họp bàn về vấn đề bầu cử lại Trưởng Tộc trước Lễ Tế Xuân vào mùng 2 tháng 2 Bính Thân 2016.

                                                                   

TM. HỘI ĐỒNG GIA TỘC
TRƯỞNG TỘC

     (đã kí)

Trần Văn Kim

Đính kèm toàn văn QĐ số 1637/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Nam và Công văn số 01/KHLT-MTTQVN-SVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2015 Ủy ban Mặt trận TQVN - Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Nam

(được tải xuống từ cổng thông tin tỉnh Quảng Nam)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 1637/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “TỘC VĂN HÓA”

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quy chế nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam./.

 
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ VHTTDL;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- BCĐ phong trào TDĐKXĐSVH tỉnh;
- Lưu: VT, VX .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chín

QUY CHẾ

CÔNG NHẬN DANH HIỆU “TỘC VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Đối tượng áp dụng: Các tộc có Nhà thờ Tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện:

1. Công nhận Tộc văn hóa áp dụng với những trường hợp có đăng ký thi đua.

2. Việc công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, đúng thủ tục, có kỳ hạn. 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa”

1. Hội đồng gia tộc và thành viên trong tộc gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong gia tộc và các tộc họ khác ở địa phương.

2. Các thành viên trong gia tộc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; hăng hái lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình, ổn định và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, “gia tộc đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trên tinh thần một người khó cả tộc họ cùng chăm lo”.

3. Các thành viên trong gia tộc tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và thực hiện tốt Quy ước “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, có từ 85% hộ gia đình trong tộc trở lên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

4. Quản lý, sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả các nguồn Quỹ do thành viên trong gia tộc tự nguyện đóng góp để thực hiện xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học và các hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương.

5. Thực hiện đúng Quy chế về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Trong gia tộc không có người vi phạm pháp luật; “Gia tộc đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình”.

6. Tộc có 60% số hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu “Gia đình học tập” và 40% số hộ gia đình trong Tộc trở lên đạt tiêu chí “Dòng họ học tập”.

Điều 4. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa”.

1. Điều kiện công nhận:

- Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 của Quy chế này;

- Thời gian đăng ký xây dựng danh hiệu “Tộc văn hóa” là 2 năm trở lên kể từ khi Quy ước của tộc được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn công nhận.

2. Trình tự, thủ tục:

- Tộc đăng ký xây dựng “Tộc văn hóa” với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã’;

- Hội đồng gia tộc đề nghị công nhận “Tộc văn hóa” với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã’;

- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với Ban, ngành liên quan kiểm tra, đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận “Tộc văn hóa”.

3. Hồ sơ đề nghị:

- Báo cáo thành tích 02 năm đối với công nhận lần đầu và 03 năm trở lên đối với công nhận lại, có xác nhận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn;

- Biên bản kiểm tra và văn bản đề nghị của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã, phường, thị trấn.

Điều 5. Công nhận “Tộc văn hóa”.

1. “Tộc văn hóa” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) công nhận mỗi năm một lần; quyết định công nhận và kèm theo Giấy công nhận ba năm một lần.

2. Văn phòng UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn và Hội đồng gia tộc tổ chức công bố Quyết định công nhận “Tộc văn hóa” vào dịp thích hợp gắn với sinh hoạt của tộc.

Điều 6. Khen thưởng

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức biểu dương các “Tộc văn hóa” tiêu biểu, xuất sắc theo định kỳ hằng năm đối với cấp xã, 03 năm đối với cấp huyện, 05 năm đối với cấp tỉnh gắn với việc sơ kết, tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tặng Giấy khen đối với “Tộc văn hóa” xuất sắc giữ vững danh hiệu nhiều năm liền nhằm động viên, khuyến khích phong trào.

- Những “Tộc văn hóa” xuất sắc giữ vững danh hiệu nhiều năm liền được UBND tỉnh xem xét tặng Bằng khen.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Việc xét công nhận, công nhận lại “Tộc văn hóa” được thực hiện vào quý IV hằng năm.

Điều 8. “Tộc văn hóa” vi phạm một trong những quy định của Quy chế này sẽ không được công nhận lại; những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị thu hồi danh hiệu. Cấp ra quyết định công nhận danh hiệu, có trách nhiệm ra quyết định thu hồi danh hiệu.

Điều 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh để xem xét, tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

  SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

              TỈNH QUẢNG NAM

   Số: 01 /KHLT-MTTQVN-SVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Quảng Nam, ngày 27 tháng 8 năm 2015

 

                                  KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH

Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 
 

Thực hiện Quyết định 1637/QĐ-UBND, ngày 08/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng hoạt động “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động “Tộc văn hóa” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng đô thị văn minh; xây dựng gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa.

Tăng cường sự thống nhất chỉ đạo; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp trong việc phối hợp xây dựng, triển khai hoạt động của “Tộc văn hóa”.

Phối hợp chỉ đạo thực hiện thường xuyên, có kế hoạch, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn ở các địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động của “Tộc văn hóa”.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐẠO

  1. Về nội dung xây dựng “Tộc văn hóa”

Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa”, ban hành kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND, ngày 08/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

Hội đồng gia tộc và thành viên trong tộc gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong gia tộc và các tộc khác ở địa phương.

Các thành viên trong gia tộc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; hăng hái lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình, ổn định và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, “gia tộc đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trên tinh thần một người khó cả tộc cùng chăm lo”.

Các thành viên trong gia tộc tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và thực hiện tốt Quy ước “Thôn, Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, có từ 85% hộ gia đình trong tộc trở lên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Quản lý, sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả các nguồn Quỹ do thành viên trong gia tộc tự nguyện đóng góp để thực hiện xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học và các hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương.

Thực hiện đúng Quy chế về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Trong gia tộc không có người vi phạm pháp luật; “Gia tộc đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình”.

Tộc có 60% số hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu “Gia đình học tập” và 40% số hộ gia đình trong Tộc trở lên đạt tiêu chí “Dòng họ học tập”.

2. Về hoạt động phối hợp thực hiện “Tộc văn hóa”

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trực tiếp chủ trì tổ chức công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, Hội đồng gia tộc và các thành viên trong gia tộcxây dựng “Tộc văn hóa”.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp; thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương xây dựng Tộc ước, bảng điểm thi đua để xét, công nhận “Tộc văn hóa”.

3. Công nhận “Tộc văn hóa”

Danh hiệu “Tộc văn hóa” áp dụng đối với các tộc có nhà thờ Tộctrên địa bàn tỉnh Quảng Nam và có đăng ký thi đua.

Danh hiệu “Tộc văn hóa” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) công nhận mỗi năm một lần; quyết định công nhận và kèm theo Giấy công nhận ba năm một lần.

Thời gian đăng ký xây dựng danh hiệu “Tộc văn hóa” là 2 năm trở lên kể từ khi Quy ước của tộc được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn công nhận.

4. Về khen thưởng “Tộc văn hóa”

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức biểu dương các “Tộc văn hóa” tiêu biểu, xuất sắc theo định kỳ hằng năm đối với cấp xã, 03 năm đối với cấp huyện, 05 năm đối với cấp tỉnh gắn với việc sơ kết, tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tặng Giấy khen đối với “Tộc văn hóa” xuất sắc giữ vững danh hiệu nhiều năm liềnnhằm động viên, khuyến khích phong trào.

Những “Tộc văn hóa” xuất sắc giữ vững danh hiệu nhiều năm liền được UBND tỉnh xem xét tặng Bằng khen.

5. Phối hợp tổ chức các hoạt động xây dựng “Tộc văn hóa”

Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của gia tộc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xây dựng, duy trì hoạt động và phát huy vai trò hoạt động của các tộc trong việc tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động xây dựng “Tộc văn hóa” cho cán bộ mặt trận cơ sở.

Hằng năm tổ chức kiểm tra thực hiện phong trào ở các địa phương.

Định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng “Tộc văn hóa”.

  1. Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa”

6.1. Trình tự, thủ tục

Tộc đăng ký xây dựng “Tộc văn hóa” với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã;

Hội đồng gia tộc có văn bản đề nghị công nhận “Tộc văn hóa” với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã;

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra và có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận “Tộc văn hóa”.

6.2. Hồ sơ đề nghị

Báo cáo thành tích 02 năm đối với công nhận lần đầu và 03 năm trở lên đối với công nhận lại, có xác nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn;

Biên bản kiểm tra và văn bản đề nghị công nhận của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã, phường, thị trấn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

1.1.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Chủ trì phối hợp với Sở văn hóa -Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch liên ngành phối hợp chỉ đạo thực hiện việc nâng cao chất lượng hoạt động “Tộc văn hóa”;

Phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh ban hành quy định, cơ chế để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện phong trào “Tộc văn hóa”.

Chủ trì tổ chức các hội nghị biểu dương “Tộc văn hóa” tiêu biểu, xuất sắc 05 năm/ lần.

1.1.2. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động.

Chủ trì phối hợp với lãnh đạo Phòng Văn hóavà Thông tin tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động xây dựng “Tộc văn hóa”.

Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn thực hiện quy trình, thủ tục công nhận “Tộc văn hóa”.

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra “Tộc văn hóa” tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương (nếu có).

Chủ trì việc sơ kết, biểu dương “Tộc văn hóa” tiêu biểu, xuất sắc 03 năm một lần.

1.1.3. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã

Hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tộc văn hóa”.

Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có nhà thờ Tộc về trình tự các bước làm hồ sơ, thủ tục công nhận danh hiệu “Tộc văn hóa” theo mục 5, phần II của kế hoạch này.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trong việc khảo sát, kiểm tra các “Tộc văn hóa” được biểu dương (nếu có).

2. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các cấp

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Ban hành mẫu Quy ước xây dựng “Tộc văn hóa”.

Chủ công phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Bảng điểm xét công nhận “Tộc văn hóa” theo Quyết định 1637/QĐ-UBND, ngày 08/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy chế công nhận “Tộc văn hóa”.

Chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện “Tộc văn hóa”.

2.2. Phòng Văn hóa và Thông tin

Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức kiểm tra, công nhận, công nhận lại “Tộc văn hóa”; tổ chức tập huấn cán bộ văn hóa - xã hội và Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở về nội dung, trình tự, thủ tục công nhận “Tộc văn hóa”.

3. Công tác phối hợp thực hiện

Giao Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch:

Giúp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch;

Ủy quyền kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện kế hoạch;

Tổng hợp các ý kiến phản ánh của địa phương về những nội dung nêu trong kế hoạch cần sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Trên đây là Kế hoạch Liên tịch chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng “Tộc văn hóa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đề nghị các phòng, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoặc Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch để được giải đáp./.

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   PHÓ GIÁM ĐỐC

   (Đã ký)

   Nguyễn Văn Hàm

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Long

            Nơi nhận:

         - Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

         - Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam;

         - BTT, các Ban UBMTTQVN tỉnh;

         - Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh;

         - Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;

         - Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố.

         - Lưu: VP, BPT   MTTQVN tỉnh và Sở VHTTDL .